Saturday, July 17, 2004

Spa in Your Style


เป็นเจ้าของสปาง่ายๆในสไตล์ของคุณ
เปิดสปาใช่ว่าง่ายอย่างใจคิด   เราสรรสร้างสปาให้ดั่งใจคุณ
Bio Beaute’ Day Spa ต้นแบบของเดย์สปาที่พัฒนามาจากร้านเสริมความงามในอดีตจนก้าวมาสู่สปาในปัจจุบัน และพัฒนาจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจสปา ในขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (SME) โดยการบริการคลอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่
1.ดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของผู้ว่าจ้างรวมทั้งผู้จัดการร้าน ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ   ให้เวลาและความสำคัญเพื่อสร้างบุคลากรมืออาชีพและแก้ปัญหาการไหลเวียนของบุคลากร 
2.ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้ว่าจ้าง รวมทั้งความคิดเห็น ในส่วนของการจัดวางพื้นที่และการตกแต่งทั้งหมด รวมทั้งการปรับแต่งสถานที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

3.ให้คำปรึกษาและช่วยกำหนดรูปแบบ,แนวคิด และองค์ประกอบโดยรวมให้อยู่ในแนวของสปาในแนวทางเดียวกัน

4.ให้คำแนะนำในการวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ทางการตลาด และการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและแนวทางการตลาดของกิจการสปา

5.ให้คำปรึกษาในด้านการกำหนดรูปแบบการให้บริการ, ขั้นตอนและราคาที่เหมาะสมกับกิจการ

6.ให้คำปรึกษาและแนะนำในการเจรจาจัดซื้อผลิตภัณท์,อุปกรณ์,วัสดุและสิ่งต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ภายในสปา                                                      

 7.ให้คำปรึกษาและแนะนำในการจัดทำแผนการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ

8.ให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ด้านการเงิน,การจัดสรรงบประมาณ,การประหยัดค่าใช้จ่าย 

9.ให้คำแนะนำในการจัดหาโปรแกรมในการบริหารและจัดการรวมทั้งข้อมูลในการจัดทำเวบไซด์ของกิจการสปา 

10.ให้คำปรึกษาในการจัดรูปแบบการเตรียมการและการจัดการก่อนการเปิดดำเนินการ 

11.ให้คำแนะนำในการบริหารและจัดการสปารวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆอันอาจจะเกิดขึ้นให้สำเร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดดำเนินการได้ด้วยดี
                ด้วยมืออาชีพเฉพาะด้านทั้งการตลาด,โฆษณา,ประชาสัมพันธ์,การตกแต่งและอื่นๆ   ไม่เน้นขายสินค้าหรืออุปกรณ์ใดๆ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้มีโอกาสดำเนินธุรกิจอย่างถูกวิธี  ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่ผิดพลาด  คุ้มค่ากว่าด้วยที่ปรึกษามืออาชีพ
การคิดค่าใช้จ่าย คิดตามขนาดของพื้นที่และงบประมาณของสปาแต่ละแห่งเป็นหลัก  รวมทั้งขอบเขตความรับผิดชอบของงาน  โดยมีราคาตั้งแต่50,000บาทขึ้นไป 
 
0 Comments:

Post a Comment

<< Home