Saturday, July 17, 2004

Consultation

รูปแบบการให้คำปรึกษา มี2รูปแบบ
1.กรณียังไม่เปิดดำเนินการ
2.กรณีเปิดดำเนินการแล้ว
ลักษณะงาน แบ่งเป็น
1.ขอบเขตการทำงาน
2.รูปแบบลักษณะงานที่รับผิดชอบ
3.ขนาดพื้นที่ของร้าน
4.จำนวนพนักงานในร้าน
5.งบประมาณการดำเนินงานทั้งหมก
6.ระยะเวลาการทำงาน
 
Thai Day Spa Academy รูปแบบ
1.ฝึกอบรมให้ผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อสร้างให้เป็นบุคลากรวิชาชีพด้านความงามและสปา
 2.ฝึกอบรมให้ผู้ที่สนใจเปิดดำเนินกิจการด้านสปา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและมาตรฐาน
3.ฝึกอบรมบุคลากรภายในองค์กรเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพและความเป็นมาตรฐานสากล
4.ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อจัดส่งเข้าทำงานวิชาชีพในสปาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  
 

0 Comments:

Post a Comment

<< Home